Notice: WP_Scripts::localize was called incorrectly. The $l10n parameter must be an array. To pass arbitrary data to scripts, use the wp_add_inline_script() function instead. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.7.0.) in /home/mamadial/dev.mamadiali.co.il/wp-includes/functions.php on line 5775

Notice: WP_Scripts::localize was called incorrectly. The $l10n parameter must be an array. To pass arbitrary data to scripts, use the wp_add_inline_script() function instead. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.7.0.) in /home/mamadial/dev.mamadiali.co.il/wp-includes/functions.php on line 5775
תנאי שימוש - חן ואלון קורן – פיתוח

תנאי שימוש


תנאי שימוש באתר האינטרנט של – “קופסא מהשוק בע”מ”
:

 1. הצהרה כללית/ תנאי שימוש באתר האינטרנט
  1. אתר האינטרנט www.mamadiali.co.il עם כל התוכן הקשור אליו, לרבות כל עמודי המשנה השייכים אליו, כל כתובות הדוא”ל וכל תוכנת וממשקי הפעילות המיועדים לשימוש הגולשים ולשימוש מפעילי האתר, והשירותים המוצעים בו, השירותים הניתנים בו, התכנים או כל מידע אחר, לרבות עיצוב האתר, עמודיו פרסומיו וממשקיו, אפליקציות סלולר (אם קיימות) ושירותים נלווים וכל פעולה ו/או יצירה שבהם יש או עשויה להתקיים זכות קניין כלשהי (יכונו ביחד להלן: “אתר האינטרנט“), הינו אתר אינטרנט אשר בבעלות “קופסא מהשוק בע”מ” , ח.פ. 516320520, שכתובתה : אגריפס 28 ירושלים (להלן” :בעלת האתר“).
  1. תנאי השימוש (להלן: “תנאי שימוש” או “תנאים“) נועדו על מנת ליידעך אודות זכויותייך וחובותייך במהלך כל שימוש שיבוצע על ידך באתר האינטרנט ו/או בעת רכישת מוצרים ושירותי בעל האתר ו/או כל שירות שיוצע על ידי בעל האתר ככל שיוצע (להלן: “מוצרים“). כל שימוש שיעשה על ידך באתר האינטרנט ו/או רכישה של כל מוצר שהוא על ידך מהווה את הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן. אם אינך מסכים עם תנאי שימוש אלו, אנא הימנע מלעשות כל שימוש באתר האינטרנט או לרכוש את המוצרים.                                                                                                                                                                                                                                                                    
  1. בעלת האתר רשאית, מעת לעת, ושומרת לעצמה את הזכות, להתאים, לשנות, להגביל, להפסיק, או להחליף את אתר האינטרנט ו/או תנאי שימוש אלו בכל רגע נתון. בכל מקרה שבו בעלת האתר תתאים, תגביל, תשנה או תחליף את אתר האינטרנט או את תנאי השימוש בו, המשך שימושך באתר ייחשב כהסכמה מלאה מצדך להתאמה , להגבלה, לשינוי או להחלפה שיבוצעו בו. היה וישונו תנאי שימוש אלו וביצעת כבר הזמנה מבעל האתר, תנאים מתוקנים אלו לא יחולו על הזמנה שכבר בוצעה על ידך בטרם פרסום התנאים המתוקנים באתר. באחריותך לעיין בתנאי שימוש אלו על בסיס קבוע כדי להתעדכן בכל התאמה, הגבלה, שינוי או החלפה שיבוצעו בהם.
  1. רכישת המוצרים דרך אתר האינטרנט הינה לבני 18 ומעלה. הינך מצהיר ומאשר כי הינך בן 18 ומעלה. אנא קרא בעיון תנאי שימוש אלו כדי להבטיח שהינך מבין את כל תנאיו ושימושך בו מהווה אישור וראיה מכרעת לכל האמור לעיל.

 2. כשירות, הצהרה לגבי בטיחות
  1. תנאי שימוש אלו מהווים הסכם בינך ובין בעלת האתר. עליך לקרוא תנאים אלו ולהסכים להם בטרם שימוש באתר האינטרנט .אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלו ו/או אם אינך כשיר על פי דין, אנא הימנע מלהשתמש באתר האינטרנט.
  1. יודגש שוב כי כל שימוש בחשבון דרך אתר האינטרנט על ידי מי שטרם מלאו לו 18 שנה אסור ומהווה הפרה של תנאים אלו ושימושך בו מהווה אישור וראיה מכרעת לכל האמור לעיל.
 • הרשמה לחשבון באתר האינטרנט  (להלן: “החשבון”)
  • על מנת שתוכל לבצע רכישה מהאתר וליהנות “מירושלים בקופסא”, עליך להשלים את תהליך ההרשמה לשם קבלת שם משתמש. בעת ההרשמה תתבקש למסור פרטים הנדרשים לביצוע הרכישה מהאתר, לרבות את שמך, כתובתך, כתובת הדוא”ל שלך, מספר הטלפון שלך ואמצעי תשלום. עליך לספק מידע מלא ומדויק אודותייך במהלך תהליך ההרשמה, והינך מתחייב לעדכן מידע זה לאלתר בכל מקרה בו יחול בו שינויים.
  • הנך מצהיר בזאת בעצם הרשמה לאתר, כי כרטיס החיוב באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לך, או שאתה פועל תחת הרשאה מפורשת מטעם בעל הכרטיס, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הנך מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלוונטי באמצעות הכרטיס, וכי הנך הוא בן 18 שנים ומעלה.
  • בעלת האתר תשתמש במידע אודותייך בהתאם למדיניות הפרטיות של בעלת האתר, הנכללת בתנאי שימוש אלו.
  • הינך מתחייב לעשות שימוש אישי וסביר בחשבונך.
  • בעלת האתר רשאי, בין היתר, שלא לטפל בהזמנות חלקיות, חסרות או חשודות ככוזבות לפי שיקול דעתה הבלעדי. הרשמה על-ידי משתמש מהווה גם מתן הרשאה מטעם המשתמש לבעלת האתר להעביר פרטי המשתמש לגורמים הזקוקים למידע כאמור על מנת לבצע ו/או להשלים את העסקה על-פי ההזמנה.
  • בעלת האתר איננה מחויבת להתקשר עם כל משתמש שנרשם לאתר, ולכל מי שביקש להירשם כאמור וסורב, לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד בעלת האתר, ו/או מי מטעמה, בשל כך.
  • בעלת האתר וכל צוות “קופסא מהשוק”, הינם אוהבי אדם באשר הם וכל זמנם, מרצם ופועלם הינם לטובת לקוחותיהם, פועלם כאמור, הינו עשיית טוב ושמחה לכלל לקוחותיהם כך שככל וסירוב רישומו של משתמש כזה או אחר, אין הדבר נובע משיקולים זרים ו/או אפליה ו/או בכלל, על כן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד בעלת האתר ו/או מי מטעמה, בשל כך.
  • בעלת האתר אינה מתחייבת כי בכל רגע נתון, כי כלל המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר יהיו זמינים. במידה ומסיבה כלשהי, אשר אינה תלויה במשתמש, לא תהיה אפשרות מטעם בעלת האתר לספק את השירות ו/או המוצר שהזמין המשתמש בעלת האתר מתחייבת לבטל את החיוב הכספי בו חויב המשתמש, אם וככל שחויב. מעבר לביטול כאמור והשבת התמורה למשתמש כאמור, אין ולא תהיה למשתמש כל עילה לקבלת פיצוי נוסף כלשהו.
  • הבהרה למען מנוע כל ספק, כי יתכנו שינויים בקופסאות המוצעות לרכישה באתר, זאת בהתאם לעונות השנה ולמצב השוק והתוצרת – התמונה המוצגת באתר הינה להמחשה בלבד, תכולת הקופסא נקבעת בהתאם לטקסט המוצמד לכל קופסא המוצגת באתר.
  • בכל הנוגע למוצרים הכלולים בתכולה של קופסא מהשוק – בכל מקרה בו לא תהיה לבעלת האתר אפשרות לספק מוצר כזה או אחר, אשר כלול ברשימת המוצרים הנכנסים לקופסא והמפורטים באתר, זאת מסיבה שאינה תלויה במשתמש, אזי תהיה רשאית בעלת האתר, להחליף את המוצר הספציפי החסר, במוצר חלופי אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין.
  • כל המוצרים הכלולים במארזים הנמכרים על ידי בעלת האתר, הינם כשרים. הכשרות כוללת כשרות צוהר, חתם סופר, מהדרין וכיו”ב. ככל שבאופן נדיר יופיע מוצר כשר ללא תעודת כשרות, יצוין הדבר בעמוד המוצר הספציפי. לפרטים נוספים בדבר הכשרות של המוצרים במארזים השונים ולבקשות מיוחדות בעניין ניתן לפנות לבעלת האתר בדוא”ל שכתובתו office@boxfromjlm.com או בטלפון מספר 050-7875684.    
 • ביטול החשבון

בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להגביל את הגישה, להקפיא, להשבית, לבטל ו/או למחוק את חשבונך מכל סיבה שהיא. במקרה שבו החשבון שלך מוקפא, מושבת, מבוטל או נמחק, האפשרות היחידה שבידך היא לבקש החזרה של חשבונך על ידי יצירת קשר עם בעלת האתר דרך טופס יצירת קשר יעודי.

 • תקשורת אלקטרונית
  • עם הרשמתך לאתר הינך מסכים לכך שבעלת האתר, תשלח לך, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, הודעות אלקטרוניות או כל הודעה מסוג אחר, לרבות דבר פרסומת בנוגע לחשבונך באתר זה, לבעלת האתר ו/או למוצריה ו/או לשירותים המוענקים על ידה. הודעות אלקטרוניות אלו יישלחו לכתובת הדוא”ל שלך שנמסרה לבעלת האתר במהלך ההרשמה ו/או לכתובת הדוא”ל המשויכת לחשבון שלך .תכני ההודעות שישלחו כאמור יהיו תקפים בעת שליחתם, ללא קשר למועד שבו תקבל אותם או למועד בו תקרא אותה. תוכל לבחור ולהפסיק לקבל הודעות כאמור בכל עת עם מסירת הודעת הסרה מרשימת התפוצה שתשלח על ידך לבעלת האתר בכתב.
  • כתובת הדוא”ל שנמסרה תשמש רק את  בעלת האתר  (ו/או מי מטעמה) ולא תימכר, תשותף או תיחשף בצורה אחרת לצדדים שלישיים, זולת אלו המותרים בכפוף למדיניות הפרטית שלנו ,ובכפוף להסכמתך המפורשת. יובהר כי חברות קשורות לבעלת האתר לא ייחשבו בהקשר זה כצדדים שלישיים.
  • כאמור, באפשרותך לבחור להפסיק לקבל הצעות אלו בכל רגע נתון על ידי משלוח מייל לכתובת דוא”ל office@boxfromjlm.com או באמצאות לחיצה על הכפתור “הסר” בגוף הודעת הדוא”ל שנשלחה אליך.

 • התחייבויות המשתמש באתר ודרכים ליצירת קשר עם הבעל האתר
  • בלתי חוקי, לא הגון, מאיים, מבזה, מפר פרטיות, מפר זכויות קניין רוחני או מזיק בצורה אחרת ו/או כלשהי לצדדים שלישיים, תוכן אשר מעורר התנגדות או חומר המכיל וירוסים, תעמולה פוליטית, שידול מסחרי, מכתבי שרשרת, דיוור המוני, או כל צורה אחרת של “דואר זבל”.
  • הינך מתחייב שלא לעשות שימוש בכתובת דוא”ל שאינה שלך ו/או להתחזות לצד שלישי – אדם או בעלת האתר, ולא לרמות את בעלת האתר בכל דרך או צורה אחרת את בעלת האתר לגבי מקור ההודעה. הודעות המפרות את ההגבלות המפורטות בסעיף ‎3.1 לעיל מהוות הפרה של תנאי שימוש אלו ועשויות להוביל לסגירת חשבונך, על פי שיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר.
  • מוסכם כי כל חומר או הודעות שיימסרו על ידך לבעלת האתר באמצעות אתר אינטרנט זה לא ייחשבו סודיים ו/או אישיים ו/או פרטיים. על ידי מסירת כל תוכן שהוא לבעלת האתר דרך אתר האינטרנט, הינך מעניק לבעלת האתר היתר, בלתי חוזר, לא מוגבל במקום ו/או בזמן ופטור מתמלוגים, לעשות שימוש בתוכן זה לכל מטרה שהיא, לרבות אך לא רק, היתר לשכפל, ליצור עבודות נגזרות, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור, להעביר, לשדר ולהציג את התוכן ללא כל הגבלה ו/או מחאה בגין האמור.
  • 6.4.    כל המידע הנמסר על ידך לבעלת האתר מותר לשימוש על ידי בעלת האתר בכל צורה שהיא, לרבות שכפול, העברה, פרסום או שידור או הפצה ללא מתן פיצוי ו/או תמורה כלשהי. בעלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך או לסרב לפרסם תוכן שנמסר לה על ידך. הוראות פסקה זו תחולנה גם לאחר ביטול תנאי השימוש האלו ו/או סגירת החשבון ו/או ביטולו –  ללא הגבלה בזמן ו/או במקום ועל פי דין.
 • 7.      “קופסא מהשוק” – מארזים
  • תכולת “קופסא מהשוק” – הקופסאות ו/או צורתן המוצגות באתר, עשויה להשתנות בהתאם לעונה ולמצאי חומרי הגלם בשוק. התמונות המוצגות באתר הינן לשם המחשה בלבד.
  • המוצרים הנכללים בתכולתה של “קופסא מהשוק” – במקרה ו/או במקרים בהם לא תהיה לבעלת האתר אפשרות לספק מוצר כזה או אחר, אשר נכלל ברשימת המוצרים ו/או הפריטים הנכללים במארז “קופסא מהשוק”, וזאת מסיבה שאינה תלויה במשתמש, אזי תהיה רשאית בעלת האתר, להחליף את המוצר החסר במוצר חלופי אחר, על פי שיקול דעתה הבלעדית ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין.
  • בעלת האתר אינה מתחייבת, כי בכל רגע נתון, מלוא המוצרים ו/או השירותים המוצגים ו/או המוצעים באתר יהיו זמינים. במידה ומסיבה כלשהי, אשר אינה תלויה במשתמש, לא תהיה אפשרות מצד בעלת האתר, לספק את השירות ו/או המוצר שהזמין המשתמש, בעלת האתר מתחייבת לבטל את החיוב הכספי בו חויב המשתמש, אם וככל שחויב בתשלום בגין השירות שביטולו התבקש. מעבר לביטול כאמור החיוב כאמור, והשבת התמורה למשתמש, אין ולא תהיה כל עילה /או תביעה ו/או דרישה ו/או זכות לקבלת פיצוי נוסף כלשהו.
  • אין ולא תתאפשרנה, החלפות או החזרות על כל תכולתה של ה”קופסא מהשוק”.
  • כשרויות- המוצרים כשרים בכשרויות שונות החל מצוהר, רבנות, מהדרין ועוד, אין ולא תהיה מדבקת כשרות על המוצרים עצמם, משום שאריזת המוצרים מתבצעת במקום פועלה של בעלת האתר. במידת הצורך, בעלת האתר תספק את התעודות הרלוונטיות באמצעות הדוא”ל – על פי דרישה מפורשת, מראש ובכתב.
  • אין אחריות לתכולת “קופסא מהשוק” והיא עשויה להכיל מרכיבים אלרגנים – על המזמין ו/או המשתמש האחריות הבלעדית, לבדוק ולבחון את הנושא היטב ובאחריותו המלאה את כלל הרכב המוצרים ותכולתם, לרבות האלרגנים הנכללים בכל מוצר ומוצר, ועם ביצוע ההזמנה משחרר הוא מכל חבות ו/או אחריות ו/או תביעה, את בעלת האתר ו/או מי מטעמה.
  • במקרה בו התגלה פגם במוצר, אם וככל שהתגלה פגם במוצר כלשהו, יש ליצור קשר עם משרד בעלת האתר לבדיקה, מיד עם הגילוי וללא דיחוי. במקרה בו במסגרת בדיקת בעלת האתר, יתברר כי אין הפגם תלוי ו/או כזה הנובע ממפעילת האתר ו/או מפועלו, הרי שלא תקום לבעלת האתר חבות לפיצוי כלשהו.
  • במקרה בו הדיווח בדבר טענה לפגם, תועלה בפרק זמן שמעבר ליומיים, מיום קבלתו של המוצר, לא יינתן פיצוי כלשהו.

 • מדיניות שירותים מחירים ותשלום
  • הינך מתחייב לשלם לבעלת האתר בגין כל ומלוא המוצרים שנרכשו על ידך באמצעות הזמנות שביצעת דרך אתר האינטרנט.
  • 8.2.    המחירים המופיעים לצידו של כל מוצר מייצג את מלוא המחיר לצרכן והכל כמפורט בדף המוצר עצמו.
  • דמי המשלוח אינם כלולים במחיר המוצר ויחויבו בנפרד, כפי שיפורט להלן.
  • כל המחירים נקובים בשקלים חדשים, ללא קשר למקום שבו בוצעה או נשלחה ההזמנה בתוספת מע”מ כחוק, אלא אם צוין אחרת מפורשות.
  • רכישותיך באתר האינטרנט עשויות להיות נתונות גם למיסים, לרבות מע”מ או מיסים או היטלים אחרים על פי דין. תשלום המיסים וההיטלים הינו באחריותך אלא אם מיסים או היטלים אלו נגבו על ידי בעלת האתר בעת התשלום על ידך. במקרה זה, בעלת האתר תעביר את המסים ו/או ההיטלים שנגבו ממך לרשות הרלוונטית בהתאם להוראות הדין החל.

הזמנת מוצרים למשלוח בישראל

 • ימי משלוחים, הינם בימים ג’ ו- ו’
  • הזמנות הנקלטות במערכת בעלת האתר באמצעות האתר, עד לשעה 10:00 (בוקר) ביום ב’, תסופקנה ביום שלישי שבאותו שבוע. כל הזמנה אשר תבוצע לאחר מכן, דהיינו לאחר השעה  10:00 בבוקר של יום ב’ ועד ליום ה’ בשעה 10:00 (בוקר) לכל המאוחר – תסופקנה  עד ולא יאוחר מיום ו’ שבאותו שבוע, אלא אם הלקוח ביקש כי מועד המשלוח יהיה שונה ויצוין על ידי הלקוח מפורשות ומועד האספקה המבוקש כאמור, אושר על ידי בעלת האתר. הזמנים כאמור לעיל, הינם לפי שעון ישראל.
  • חלוקה בימי שישי, תתבצע לאורך כל היום עד לכניסת השבת, אין התחייבות מצד בעלת האתר, לאספקת המשלוח לנמען בטווח שעות מסוים.
  • מובהר למען מנוע כל ספק, כי בחגים, ימי שבתון וכיו”ב יחולו שינויים בלוחות הזמנים למשלוח, אשר יעודכנו באתר.
  • בכל מקרה בו תידרשנה הבהרות מאת המשתמש בקשר עם ההזמנה, אזי המועדים כאמור, יספרו מהמועד בו ימסור לבעלת האתר את מלוא המידע הדרוש לו לצורך ביצוע ההזמנה.
  • משלוח “ספישל” בכל יום אחר – יתבצע בתיאום טלפוני מראש עם המשרד בעלת האתר, בתוספת תשלום בגין שירות “ספישל”, אשר יתווסף על מחיר המחירון המצוין באתר, בהתאם לק”מ שבמרחק הנסיעה הנדרש ממקום פועלה של בעלת האתר.
  • דמי עלות המשלוח יהיו בהתאם ליעד והנמען אליו מבוצעת ההזמנה, בהתאם לעלויות המפורטות באתר, ושיעודכנו במחיר לתשלום בעבור העסקה.
  • לא יבוצעו משלוחים ליעד שמדרום למצפה רמון, אלא אם תסכים לכך בעלת האתר מראש, ובתנאים שיובהרו למשתמש עובר למועד הרכישה, כאמור.

הזמנת מוצרים למשלוח אל מחוץ לישראל – קטגורית  Box from Jerusalem באתר

 • משלוח “קופסא מהשוק” לחו”ל – מוגבל לקופסאות המוגדרות באתר בעלת האתר, כ- “קופסאות לחו”ל” בלבד ועלות המשלוח כלולה במחיר החבילה כמופיע באתר.
  • השילוח לחו”ל מתבצע בפרק זמן שנע בין  2-14 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה באתר,  שליח מטעם חברת UPS או DHL בשליחותנו יתייצב בפתח דלת ביתכם וימסור לכם את “ירושלים ארוזה בתוך “קופסא”, יפה ומיוחדת.
  • כאמור, בהזמנות לחו”ל – הן נשלחות באמצעות שירותי חברת השילוח הבינלאומית UPS  או DHL ובהתאם לתקנון המשלוחים שלהן כמו גם מגבלותיו, ולוחות הזמנים להם מתחייבת החברה בין היתר, לפי המפורט באתר חברת השילוח כתובת: www.ups.com או www.dhl.co.il, בהתאמה. בעלת האתר אינה אחראית למועד האספקה במען.
  • מובהר כי במדינות מסוימות קיימת חבות של מיסים מקומיים בגין קבלת חבילה. לא ניתן לדעת זאת מראש אלא רק לאחר הגעת החבילה ליעדה. לבעלת האתר, אין כל אחריות ו/או חבות לתשלום מכס או כל תשלום נוסף, הנדרש על ידי מדינת היעד, ככל שיהיה כזה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין כלפי בעלת האתר או מי מטעמה.
  • במידה וקיימת חובת תשלום מס, הוא חל באופן אוטומטי על הנמען-מקבל החבילה.
  • בעלת האתר מעמידה ללקוחותיה אפשרות לבחירת מזמין המשלוח, כי תשלום המס ככל שקיים כזה במדינת היעד, ישולם ע”י הלקוח (כלומר – המזמין), כך שהנמען לא יישא בתשלום כלשהו עם קבלת החבילה לידיו במדינת מושבו.
  • לצורך בחירת אפשרות זו, קרי תשלום המס ע”י המזמין, ככל שקיים במדינת היעד – יש לסמן V במקום המיועד לכך מטה.
  • עם בחירתכם באפשרות זו, הנכם מאשרים ומתחייבים לשאת בעלות המס כפי שנגבה במדינת היעד, בתוספת דמי טיפול בסך 40 ₪.
  • הסכום המדויק לגביה (ככל וקיים במדינת היעד) מתברר רק בחלוף 30-60 יום, מהגעת המשלוח ליעדו במדינת הנמען, וגביית התשלום האמור יבוצע טלפונית באמצעות כרטיס אשראי.
  • כל תשלום מכס ו/או מס במדינות היעד, או תשלום נוסף, אשר יידרש (אם יידרש) מטעם מדינת היעד – יחול על הלקוח או על מי מטעמו, לפי בקשתו וישולם על ידו בלבד.  המשתמש מצהיר כי ידוע לו, שלעתים מדיניות מכס במדינות שונות כפי הנקבעת מעת לעת, עלולה לשלול כניסת החבילות ו/או הפצתן במדינת היעד. בכל מקרה, בו על פי מדיניות המכס של מדינת היעד, לא ניתן בשום דרך לקבל החבילה, גם לא כנגד תשלום מכס ו/או תשלום נוסף (אשר יחולו על הלקוח או מי מטעמו וישולמו על ידו בלבד כאמור), תזכה בעלת האתר את המשתמש בגין עלות החבילה בלבד. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי במקרה כאמור לו ו/או למי מטעמו לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין כנגד בעלת האתר ו/או מי מטעמה וכי לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום מעבר לזיכוי במחיר עלות החבילה, כאמור. 
  • כתמיד, נשמח לעמוד לרשותכם ושירותכם בארץ ובעולם.

“איסוף עצמי”

 • איסוף עצמי יעשה בתיאום טלפוני מראש עם משרדי מפעילת האתר או באמצעות הדוא”ל בלבד ובאישור המועד, עם בעלת האתר בדרכי ההתקשרות שלהלן:

7.13.1 דוא”ל לכתובת office@boxfromjlm.com.

7.13.2  בטלפון מספר 050-7875684.

איסוף עצמי במשרדי מפעילת האתר, שברח’ אגריפס 28 בירושלים, תתאפשר בתיאום מראש בלבד, כאמור לעיל, ולכל הפחות בחלוף  24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה.

מנוי שנתי – “Box from Jerusalem

 • הנך מצהיר ומאשר בזאת, כי ידוע וברור לך, שברכישת מנוי שנתי, תכולת הקופסאות נקבעת על ידי בעלת האתר בלבד, ומשתנה בהתאם לנושא החודשי שיקבע על ידה ואין ולא יהיו לך כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בקשר לכך.
  • ברכישת מנוי, תשלח מדי חודש קופסא מהשוק ובה תכולה שונה מקודמתה, מיוחדת, משמחת ומפתיעה. תכולתה תכלול מוצרים משתנים ובכלל זה מוצרי מזון ו/או מוצרים מהחנות, בכמויות משתנות כשהתכולה תלויה בחודשי השנה ובעלות המוצרים הנכללים.
 • מדיניות ביטול והחזרה
  • משתמש שביצע עסקה באתר ומעוניין לבטלה יוכל לעשות כן, לכל המאוחר  – שני ימי עסקים קודם למועד האספקה המתוכנן בדרכים הבאות:

8.1.1    באמצעות דוא”ל לכתובת office@boxfromjlm.com.

8.1.3      בשיחת טלפון למוקד שירות הלקוחות שמפעיל בעל האתר שמספרו 050-7875684.

 • בהודעת ביטול כאמור, יפרט הצרכן את שמו ומספר הזהות שלו, ומספר ההזמנה.
  • במקרה של ביטול רכישה רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם וכן דמי סליקת אשראי אם נגבו.
  • לא ניתן יהיה לבטל עסקה במועד מאוחר יותר מהקבוע לעיל .
  • הואיל ומדובר במוצרי מזון, הרי שבהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע”א- 2010, אין ולא ניתן יהיה לבטל עסקה ו/או להחזיר מוצרים ו/או להעניק החזר כספי על רכישות שבוצעו באתר וסופקו ללקוח.

ביטול מנוי שנתי – “Box from Jerusalem” – תנאים מיוחדים והגבלות

 • ביטול מנוי יוכל להיעשות בדרכים הבאות:

9.1.1    באמצעות דוא”ל לכתובת office@boxfromjlm.com.

9.1.2      בשיחת טלפון למוקד שירות הלקוחות שמפעילה בעלת האתר שמספרו 050-7875684.

תנאי ביטול

 • מנוי ל-3 חודשים: במקרה של ביטול המנוי, טרם תום תקופת 3 חודשי המנוי שנרכש, יישא בעל המנוי עם ביטולו, בעלות נוספת שתישא את הפרש העלויות שבין עלות קופסא בודדת, לבין העלות המוזל במסגרת רכישת המנוי, בכפולה של מספר חודשי המנוי אשר מומשו בפועל.
  • מנוי ל-6 חודשים: במקרה של ביטול המנוי, טרם תום תקופת 6 חודשי המנוי שנרכש, יישא בעל המנוי עם ביטולו, בעלות נוספת שתישא את הפרש העלויות שבין עלות קופסא בודדת, לבין העלות המוזל במסגרת רכישת המנוי, בכפולה של שלושה חודשי המנוי אשר מומשו.
  • מנוי לשנה :  במקרה של ביטול המנוי, יישא בעל המנוי עם ביטולו בעלות נוספת שתישא את הפרש העלויות שבין עלות קופסא בודדת, לבין העלות המוזל במסגרת רכישת המנוי, בכפולה של שישה חודשי המנוי אשר מומשו.
   

מכירה חוזרת של מוצרים או שימוש אסור אחר

 1. הינך מתחייב שלא למכור, להפיץ או להעמיד לרשות אחרים, או להשתמש או לנצל בצורה אחרת לכל מטרה מסחרית שהיא אם בתשלום ואם בהיעדרו (לרבות אך לא רק, בתחרויות, בהגרלות ו/או בתחרויות פרסים) כל חלק שהוא של המוצרים שנרכשו מאתר האינטרנט או שהושגו בצורה אחרת מבעלת האתר או מנציג של הבעלת האתר, ללא אישור מראש ובכתב מנציג מורשה של בעלת האתר.
 1. סיורים:

סיור פתוח:

 1. התחנות בסיור משתנות בהתאם לעונות השנה, ליום בשבוע, לשעה ולמצב השוק.
 1. לא ניתן להתאים את הסיור לרגישויות אוכל ספציפיות.
 1. התחנות בסיור כשרות- לא כל התחנות בעלות תעודת כשרות מטעם הרבנות.
 1. אין אפשרות להתאים את הסיור לאלרגיות. כל הגבלה של אוכל בגלל רגישות לאלרגיה אינה באחריותנו.
 1. התחנות בסיור מתחילות ממזון חלבי ממשיכות למזון פרווה ומסתיימות במזון בשרי.

      תנאי ביטול סיורים – סיור פתוח:

 1. עד שבוע ימים, מיום הסיור – ללא עלות כלשהי. ביטול שלאחר המועד של שבוע ימים לפני הסיור, יגבו דמי ביטול סך 50% מהתשלום המלא.
 1. שימוש באתר על פי דין; פיצוי ושיפוי
  1. הנך מצהיר, כי לא תשתמש באתר ו/או בשירותים הנמצאים בו כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם לתנאי השימוש, וכן מתחייב לא להשתמש באתר באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים. מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של בעלת האתר על פי כל דין ו/או הסכם, במקרים בהם בעלת האתר תחשוש כי שימוש של משתמש באתר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, בעלת האתר רשאית (אך לא חייבת) להתחקות אחר השימוש אותו יעשה באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר, כי הינם נפגעים מפעילות המשתמש, וכן כל פעולה אחרת אשר בעלת האתר תמצא לנכון. המשתמש מצהיר כי לא יהיה רשאי לפרסם ו/או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת שימושו באתר.
  1. הינך מתחייב כי כל שימוש שיעשה על ידך ו/או על ידי מי מטעמך בכל מוצר של בעלת האתר יהא בהתאם להוראות כל דין, לרבות אך לא רק, החוקים והתקנות, כפי שיתוקנו ויותקנו מעת לעת, הקשורים לשימוש במוצרים, למכירה, לשיווק, לפרסום ו/או לצורות אחרות של קידום מכירות.
  1. הינך מתחייב לפצות ולשפות את בעל האתר בגין כל נזק שייגרם על ידך לבעלת האתר ו/או לחברות קשורות ו/או למי מטעמן, ופוטר את בעלת האתר ו/או חברות קשורות ו/או מי מטעמן לרבות, אך לא רק, מנהלים, עובדים, קבלנים ו/או נושאי משרה בהם, מפני כל תביעה, חבות, נזק, הפסד, חובה, עלות, חוב, הוצאה, לרבות הוצאות, שכר טרחה והוצאות שמקורם בקנסות ו/או פעולות אכיפה הנובעות או קשורות ל:
   1. שימושך או גישתך לכל מוצר של בעלת האתר או לאתר אינטרנט זה, לרבות כל הנתונים והתכנים שנשלחו או התקבלו על ידך;
   1. הפרת כל אחד מן התנאים האלו על ידך, לרבות אך לא רק, הפרה מצדך של הצהרות ואחריות או חובות.
  1. הפרה של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, כל זכות של פרטיות או זכויות קניין רוחני.
  1. הפרה מצדך של הוראת דין לרבות כל חוק, כלל או תקנה.
  1. כל תוכן הנשלח דרך חשבונך, לרבות מידע מטעה, כוזב או לא מדויק או פוגעני.
  1. התנהגות זדונית מצדך.
  1. כל גישה ושימוש של צד אחר באתר האינטרנט תחת שם המשתמש או הסיסמא שלך, או קוד אבטחה רלוונטי אחר שלך.
 1. קישורים לצדדים שלישיים
  1. 13.1.     אתר אינטרנט זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. בכפוף להוראות הדין החל, בעלת האתר אינה אחראית לתכנים בקישורים אלו.
  1. כניסתך לאתרי אינטרנט אלו המופעלים על ידי צדדים שלישיים היא באחריותך בלבד.  יובהר כי תנאי שימוש שונים עשויים לחול על כל אתר אינטרנט של צד שלישי .
 1. הצהרת הפרטיות

למידע נוסף כיצד אנו משתמשים ומגנים על המידע האישי שלך שמסרת דרך אתר האינטרנט שלנו, ניתן לעיון במדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט. לתשומת לבך בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות שלה בכל עת.

 1. הדין החל, סמכות שיפוט
  1. תנאי שימוש אלו יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל ומפורשים לפיהם, ללא קשר לעקרונות של ברירת דין.
  1. בתי המשפט במחוז ירושלים ישמשו כסמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל סכסוך הנובע מתנאי שימוש אלו או הקשור אליהם. הינך מסכים לא להגיש תביעה לסמכות שיפוט אחרת והינך מסכים במפורש לוותר על כל הערעורים בפני סמכויות שיפוט אלו .
  1. הינך מסכים שכל עילת תביעה שתעמוד לזכותך הנובעת מתנאי שימוש אלו או משימושך באתר האינטרנט ו/או כל עילה שקשורה אליהם, תובא על ידך בסמוך ובתכוף לאחר קרות העילה, בכפוף להגבלות הקבועות בדין – ולא, מוסכם על ידך כי כל עילת תביעה שתעמוד לזכותך נגד בעלת האתר תבוטל לצמיתות.

אחריות וויתור על תביעות

 1. הינך מסכים בזאת לאמור להלן, עד למידה המרבית המותרת בחוק:

  1. לוותר על כל תביעותיך בהווה או בעתיד נגד בעלת האתר או נגד מי מטעמה לרבות, אך לא רק, כל אחד ממשווקיה ו/או ספקיה, הנובעות משימוש באתר האינטרנט וממוצרי בעלת האתר;
  1. לפטור את בעלת האתר ו/ או כל אחד ממשווקיה ו/או מספקיה ו/או מי מטעמם מכל חבות על כל הפסד, נזק, פגיעה ו/או הוצאה כספית שתחול עליך ו/או על כל מי מטעמך אשר נגרמו כתוצאה משימוש באתר האינטרנט ו/או המוצרים, מכל סיבה שהיא, לרבות רשלנות או הפרת החוזה מצד בעלת האתר, בתוכן המוצג באתר האינטרנט או של כל מוצר. מוסכם כי במקרה של מוות או נבצרות, תנאים אלו יחולו ויחייבו את יורשיך, קרובי משפחתך, אפוטרופוסיך, מנהלי עיזבונך, מותביך ונציגיך .אתה ובעלת האתר מסכימים כי עשויות להתגלות בעתיד תביעות ועובדות נוספות או שונות מאלו שידועות עתה או מאלו שכל אחד מן הצדדים האמין בקיומן,  על אף האמור הינך מסכים לוותר על כל תביעותיך בהווה או בעתיד נגד בעלת האתר ו/או מטעמה, לרבות אך לא רק, חברה בבעלותה ו/או בשליטתה של בעלת האתר, חברות בת ,חברות אם או כל חברה קשורה אליה, שלוחותיה, משקיעיה , סניפיה או גורמים הקשורים אליה או הפועלים עבורה ו/או מטעמה ו/או בשמה לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – נגד המנהלים, הספקים, העובדים, בעלי המניות, השותפים, היועצים, הסוכנים, עורכי הדין.
 1. סימני מסחר וזכויות יוצרים
  1. אתר האינטרנט מציג סימני מסחר, סימני שירות, סמלים, טקסטים, מוצרים, מארזים,  תוכנה, קבצים, גרפיקה, תצלומים, תמונות, תרשימים, מוזיקה, וידאו ונתונים שהינם רכושם של הבלעדי של בעלת האתר ו/או חברות קשורות ו/או מעניקי הרישיונות שלה ו/או מי מטעמן. אתר אינטרנט זה עשוי להכיל גם סימני מסחר, סימני שירות, סמלים, טקסטים, תוכנה, קבצים, גרפיקה, תצלומים, תמונות, תרשימים, מוזיקה, וידאו ונתונים של צדדים שלישיים אחרים. כל אותם סמלים מסחריים, סימני שירות, סמלילים, טקסטים, תוכנה, קבצים, גרפיקה, תצלומים, תמונות, תרשימים, מוזיקה, וידאו ונתונים הם רכושם של בעליהם, והינך מסכים לא להשתמש בהם בכל צורה שהיא ללא אישור מראש ובכתב מהבעלים הרלוונטי .אתר אינטרנט זה וכל תוכנו מוגנים בזכויות יוצרים, בסמלים מסחריים ובחוקים אחרים של ישראל, ארה”ב ומדינות אחרות.
  1. שימוש בחומר מאתר אינטרנט זה – כל התכנים באתר אינטרנט זה, לרבות אך לא רק, טקסטים, קבצים, גרפיקה, תצלומים, תמונות, תרשימים, מוזיקה, מרכיבי מוזיקה, וידאו, עבודות אודיו-ויזואליות ונתונים המצויים באתר אינטרנט זה (להלן: “חומר“),  הינם רכושם ובבעלותם של בעלת האתר או של מעניקי הרישיונות שלה, ומוגנים בדיני קניין רוחני ואחרים, לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ו/או חוקים אחרים.  הינך מודע לך ומצהיר במפורש כי ידוע לך שאסור לך לעשות בהם כל שימוש ו/או כל פעולה מכל מין וסוג שהוא, לרבות בין היתר:: שכפול, העתקה ,שינוי, הצגה, התאמה, פרסום, תרגום, ביצוע בפומבי, העמדה לרשות הציבור, העברה, שידור, הפצה, מתן רישיון, מכירה ,יצירת עבודות נגזרות של החומר, או הענקתו במתנה, במלואו או בחלקו.
  1. שימושך באתר אינטרנט זה הוא על אחריותך הבלעדית.

 החומר באתר אינטרנט זה ניתן כמות שהוא  (“as is”) ובהתאם לזמינותו .(“as available”)  אף על פי שבעלת האתר עושה את כל המאמצים המתקבלים על הדעת להבטיח כי תוכן האתר מעודכן ומתוקן,  בעלת האתר אינה ערבה לדיוק של כל תוכן שהוא. החומר הכלול באתר אינטרנט זה עשוי להכיל אי דיוקים וטעויות הקלדה. הינך מסכים לכך שבעלת האתר אינה מחויבת להציג תוכן שנמסר לאתר האינטרנט על ידך או על ידי אחרים,  ואינה אחראית על תוכן זה .בעלת האתר  רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדית, לסרב לפרסם או לערוך תוכן שנשלח לה. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר תוכן מכל סיבה שהיא,  אולם אינה אחראית לכל כשל או עיכוב בהסרת תוכן זה.  שינויים מוכנסים מעת לעת באתר האינטרנט ועשויים להתבצע בכל עת. הורדת כל חומר שהוא מאתר אינטרנט זה על ידך נתונה לשיקול דעתך והיא על אחריותך בלבד.  הינך נושא באחריות בלעדית לכל נזק שנגרם למערכת המחשב שלך או לנתוניך כתוצאה מהורדת חומר זה.

 1. הגבלת אחריות
  1. מוצרי הבעלת האתר כמו גם אתר אינטרנט זה מסופקים כמות שהם (“as is”) ובהתאם לזמינותם (“as available”)  שימוש בהם הוא באחריותך בלבד.
  1. בעלת האתר ו/או כל חברה בבעלותה ו/או בשליטתה, חברות בנות, חברות אם, מעניקי הרישיונות שלה ו/או מי מטעמם אינם אחראים כדלקמן:
   1. לכך שהתוכן או המידע באתר האינטרנט הינו המידע שלם,  מדויק, הולם, אמין, שימושי, מתוזמן או נכון.
   1. לכך שהמוצרים המוצגים באתר אינטרנט זה יעמדו בדרישותיך.
   1. לכך ששירותי האתר יהיו זמינים בכל זמן או מקום נתון, יינתנו כסדרם ללא הפרעות או יהיו מאובטחים.
   1. לכך שאתר אינטרנט זה, יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.
  1. כל תוכן שיורד או יושג על ידך בצורה אחרת על ידי שימושך באתר האינטרנט – הינו באחריותך בלבד. בעלת האתר אינה ערב,  תומכת, מתחייבת או נוטלת אחריות על כל מוצר או שירות המפורסם או מוצע על ידי צד שלישי דרך השירות או כל אתר אינטרנט או שירות המקושרים בהיפר-קישור ו- בעלת האתר לא תהיה צד או אחראית בכל צורה שהיא בכל עסקה שנערכת בינך ובין ספקים צד ג’  של המוצרים או השירותים.
  1. ככל וסעיף מבין סעיפי הגבלת אחריות מסוים סותר את הוראות הדין, ייתכן כי הסעיף כאמור עשוי שלא לחול עליך.
 2. שונות
  1. אפשרות הפרדה : מונח או הוראה בתנאים אלו שיתגלו כבלתי תקפים או כבלתי ניתנים לאכיפה יוסרו מתנאי שימוש אלו ולא ישפיעו על תוקפן או אפשרות האכיפה של יתר תנאי השימוש.
  1. 19.2.     הסבה:  תנאים אלו, וכל זכות או רישיון המוענקים בזאת, לא יועברו או יוקצו או יוסבו על ידך, אך יכולים להיות מוסבים על ידי בעלת האתר ללא הגבלה. עם זאת, כל זכות שהיא המושגת על ידך בטרם הסבה זו לא תושפע מכך. כל העברה או הסבה שבוצעו תוך הפרת האמור בזאת ייחשבו לחסרי תוקף.
  1. אף ויתור מצד בעלת האתר על כל הפרה שהיא של הסכם זה לא ייחשב תקף, אלא אם הוא ניתן על ידי בעלת האתר בכתב.
  1. הינך מסכים לכך שתנאי השימוש, השירות, מדיניות הפרטיות והאחריות שלנו הנכללים במסמך זה בדרך של הפניה מהווים הסכמה מלאה בינך ובין בעלת האתר באשר לאתר האינטרנט ויחסיך עם  בעלת האתר ולכך שלא יהיו הבנות ,הסכמים והצהרות נוספים בהתייחס לאתר האינטרנט שאינם מפורטים בתנאי שימוש אלו.
  1. כל הודעה הנדרשת או מותרת בכפוף לתנאי שימוש אלו תישלח בכתב, דרך דואר רגיל או דואר אלקטרוני של בעלת האתר.

Notice: Undefined offset: 0 in /home/mamadial/dev.mamadiali.co.il/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924

השאירו פרטים כדי שנוכל לספר לכם ראשונים על מבצעים והטבות

Skip to content